Aj poberatelia invalidného dôchodku môžu pracovať

Zákon o sociálnom poistení ani iný právny predpis nezakazuje súčasné poberanie invalidného dôchodku a výkon primeranej zárobkovej činnosti. Vysvetľuje hovorca Sociálnej poisťovne Ing. Peter Višváder.

Na aké dávky zo Sociálnej poisťovne má pacient s DM nárok v prípade zhoršenia zdravotného stavu a v prípade dlhodobých chronických komplikácií?

Z hľadiska výkonu sociálneho poistenia vieme na margo invalidity uviesť, že po splnení zákonných podmienok fyzická osoba s diagnostikovaným ochorením cukrovky je v prípade akútneho zhoršenia zdravotného stavu a uznania dočasnej pracovnej neschopnosti hmotne zabezpečená zo Sociálnej poisťovne nemocenskou dávkou – nemocenským (ak spĺňa podmienky zákona na jej priznanie).

V prípade dlhodobých chronických komplikácií ochorenia má pacient s uvedenou diagnózou možnosť uplatniť si v Sociálnej poisťovni nárok na invalidný dôchodok. Na základe podanej žiadosti posudkový lekár Sociálnej poisťovne posúdi invaliditu a určí mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť.

Podľa § 71 zákona o sociálnom poistení je poistenec invalidný, ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav nastal u neho pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. (ZŤP neposudzuje Sociálna poisťovňa, ale posudkoví lekári úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré môžu zdravotne ťažko postihnutým poskytovať niektoré štátne sociálne dávky.)

Čo znamená pojem – dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav?

Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav je z hľadiska posudzovania invalidity na priznanie invalidného dôchodku taký zdravotný stav, ktorý spôsobuje pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť a ktorý má podľa poznatkov lekárskej vedy trvať dlhšie ako jeden rok.

Pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa posudzuje porovnaním telesnej schopnosti, duševnej schopnosti a zmyslovej schopnosti poistenca s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom a telesnej schopnosti, duševnej schopnosti a zmyslovej schopnosti zdravej fyzickej osoby. Pri posudzovaní poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa neprihliada na zdravotné postihnutia, ktoré boli zohľadnené pre nárok na invalidný výsluhový dôchodok podľa osobitného predpisu.

Miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v percentách sa určuje podľa druhu zdravotného postihnutia, ktoré je rozhodujúcou príčinou dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu, a so zreteľom na závažnosť ostatných zdravotných postihnutí.

Miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je uvedená v prílohe č. 4 k zákonu č. 461/2003 Z. z.. Percento miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť (ľudovo povedané % invalidity) teda nezávisí od „ľubovôle“ posudkového lekára. Ten je prísne viazaný zákonom a zdravotnou dokumentáciou.

Ochorenie Cukrovka je v prílohe č. 4 k zákonu uvedené v kapitole IV Endokrinné choroby, poruchy výživy a premeny látok, položka 1. písm. a) až c). Miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je určená od 10 % do 75 % a závisí od štádia ochorenia a závažnosti komplikácií, s ohľadom aj na pracovné zaradenie.

Mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, určenú podľa rozhodujúceho zdravotného postihnutia, možno zvýšiť najviac o 10 %, ak závažnosť ostatných zdravotných postihnutí ovplyvňuje pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. Na určenie zvýšenia hodnoty sa vychádza z predchádzajúceho výkonu zárobkovej činnosti, dosiahnutého vzdelania, skúsenosti a schopnosti rekvalifikácie. Obdobne to platí, ak pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je dôsledkom viacerých zdravotných postihnutí podmieňujúcich dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav.

Ďalšou podmienkou na priznanie invalidného dôchodku je splnenie dostatočného obdobia dôchodkového poistenia, teda tzv. splnenie počtu odpracovaných rokov.

Ako si vybaviť invalidný dôchodok?

Ak je občan práceneschopný alebo sa predpokladá, že bude práceneschopný približne jeden rok, môže požiadať ošetrujúceho lekára o konzultáciu vo veci invalidného dôchodku. Ošetrujúci lekár na základe zdravotného stavu pacienta môže občanovi odporučiť invalidný dôchodok. Konečné rozhodnutie však závisí výlučne od samotného občana.

V prípade, že sa občan rozhodne pre invalidný dôchodok, je vhodné navštíviť pobočku Sociálnej poisťovne v mieste bydliska. Zamestnanec Sociálnej poisťovne mu vysvetlí podmienky nároku na invalidný dôchodok. Povie mu tiež, ktoré doklady je povinný predložiť k žiadosti, vysvetlí mu potrebu posúdenia dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu posudkovým lekárom, dohodne termín spísania žiadosti o dôchodok. Spísanie žiadosti o dôchodok a posúdenie zdravotného stavu sa uskutoční spravidla v jeden deň. O priznanie invalidného dôchodku je možné požiadať až vtedy, keď ošetrujúci lekár bude môcť potvrdiť dátum ukončenia dočasnej pracovnej neschopnosti alebo krátko pred uplynutím 52 týždňa od vzniku dočasnej pracovnej neschopnosti. Zamestnanec Sociálnej poisťovne súčasne poskytne občanovi tlačivo „Prehliadka zisťovacia – kontrolná“, ktoré občanovi vyplní a potvrdí ošetrujúci lekár.

V deň spísania žiadosti a posúdenia zdravotného stavu občan prinesie do pobočky Sociálnej poisťovne potrebné doklady, na základe ktorých zamestnanec pobočky spíše žiadosť o invalidný dôchodok na elektronickom formulári. Následne sa zúčastní posúdenia dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu u posudkového lekára. Posudkový lekár pri zisťovaní invalidity posudzuje dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav a pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť podľa zákona o sociálnom poistení.

Čo všetko musí poberateľ splniť, aby získal invalidný dôchodok?

Pre nárok na invalidných dôchodok musí občan splniť dve zákonné podmienky:

medicínsku podmienku – teda miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť musí byť vyššia ako 40 % a podmienku potrebného počtu rokov dôchodkového poistenia, ktorá je odstupňovaná podľa veku poistenca:

  • menej ako jeden rok, ak má poistenec menej ako 20 rokov veku,
  • najmenej jeden rok, ak ide o poistenca vo veku nad 20 rokov do 24 rokov veku,
  • najmenej dva roky, ak ide o poistenca vo veku nad 24 rokov do 28 rokov veku,
  • najmenej päť rokov, ak ide o poistenca vo veku nad 28 rokov do 34 rokov veku,
  • najmenej osem rokov, ak ide o poistenca vo veku nad 34 rokov do 40 rokov veku,
  • najmenej desať rokov, ak ide o poistenca vo veku nad 40 rokov do 45 rokov veku,
  • najmenej pätnásť rokov, ak ide o poistenca vo veku nad 45 rokov.

Počet rokov dôchodkového poistenia na vznik nároku na invalidný dôchodok sa zisťuje z obdobia pred vznikom invalidity. O priznaní alebo zamietnutí invalidného dôchodku mu potom Sociálna poisťovňa vydá písomné rozhodnutie.

Môžu občania pracovať a súčasne poberať invalidný dôchodok?

Áno. Zákon o sociálnom poistení ani iný právny predpis nezakazuje súčasné poberanie invalidného dôchodku a výkon primeranej zárobkovej činnosti. Poberateľ invalidného dôchodku môže vykonávať primeranú zárobkovú činnosť bez ohľadu na to, aká výška miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť mu bola priznaná. Ak to zdravotný stav invalidného dôchodcu umožňuje, môže pracovať, pričom pri niektorých druhoch ochorení podmieňujúcich invaliditu, lekári odporúčajú prácu ako jednu z foriem terapie. U mnohých ochorení, fyzická aktivita vplýva priaznivo na zdravotný stav, pričom dlhodobo stabilizuje ochorenie.

Invalidný dôchodok za obdobie zamestnania počas poberania tohto dôchodku nie je možné zvýšiť. Toto obdobie bude zhodnotené až vtedy, keď poberateľ invalidného dôchodku dovŕšením dôchodkového veku požiada o starobný dôchodok.

Podrobné informácie o invalidnom dôchodku nájdete na webovej stránke Sociálnej poisťovne www.socpoist.sk v časti Dôchodkové poistenie – Invalidný dôchodok.

Pridaj komentár

Klikni sem pre pridanie komentára