Slovensko predbehlo svet v špecializovanej starostlivosti o pacientov s diabetom

Knihu o histórii Zväzu diabetikov Slovenska krstili cukrom ako symbolikou diabetikov.

Na Slávnostnej medzinárodnej konferencii k 25. výročiu založenia Zväzu diabetikov Slovenska (ZDS) pod záštitou predsedu vlády SR, ktorá sa konala 29. apríla v Bratislave, odzneli pre diabetikov viaceré pozitívne informácie.

Pozvanie prijal aj prezident IDF World Sir Michael Horst a niekoľko ďalších významných hostí, funkcionárov zo štátnej správy, ZDS ako aj predstaviteľov zahraničných organizácií združujúcich pacientov s diabetom. Predseda Slovenskej diabetologickej spoločnosti, doc. MUDr. Emil Martinka, PhD. vo svojej prezentácii vyzdvihol fakty, že Slovensko predbehlo svet v špecializovanej starostlivosti o pacientov s diabetom, ktorá je na vysokej úrovni. Vyzdvihol, že mnohé moderné lieky sú dostupné už aj u nás. „Diabetes patrí medzi štyri najzávažnejšie ochorenia, základom je preto včasné vyhľadávanie diabetikov. V tomto smere Slovenská diabetologická spoločnosť vyzýva na podporu všeobecných lekárov, ktorí môžu byť nápomocní pri vyhľadávaní a včasnom odosielaní pacientov k lekárovi špecialistovi – diabetológovi,“ uviedol.

25 rokov života zväzu

Prezident Zväzu diabetikov Slovenska Ing. Mgr. Jozef Borovka pri príležitosti 25. výročia založenia najväčšej slovenskej organizáciu pacientov s diabetom uviedol na medzinárodnej konferencii knihu pod názvom „História zväzu diabetikov Slovenska“, ktorú napísal s kolektívom priateľov zo zväzu. Krstnými rodičmi boli Mgr. Miriam Jarošová, známa aj ako moderátorka počasia z televíznej obrazovky, ktorá sa lieči na diabetes a doc. MUDr. Emil Martinka, PhD., predseda Slovenskej diabetologickej spoločnosti. Krstili ju zmesou bieleho a tmavého kryštálového cukru, ako symbolikou diabetikov. V knihe nájdu čitatelia chronológiu ZDS od jej vzniku až po súčasnosť a popis činností a dobrovoľníckej práce jednotlivých organizačných zložiek s obrazovou dokumentáciou. K dispozícii je na webovej stránke zväzu www.zds.sk. „Z historického hľadiska je nezvratným javom, že cukrovka mení život človeka aj spoločnosti už niekoľko storočí. Otázne ale je, či ju berieme ako hrozbu, alebo ju len prehliadame. Aj v tomto prípade sa mnohí, najmä tí, ktorým by malo záležať na zdravej populácii, správajú tak, že ju nechcú radšej vidieť. Naopak tí, ktorých sa to bytostne dotýka, ju berú ako hrozbu seba samého, svojej rodiny, ale aj spoločnosti. Práve preto pred dvadsiatimi piatimi rokmi sa skupina nadšencov rozhodla pomáhať diabetikom a založila Zväz diabetikov Slovenska,“ povedal na úvod J. Borovka.

info1img1

Krst knihy cukrom (Dia kongres 29.4.2015) zľava doprava: M. Jarošová,
doc. MUDr. Emil Martinka, PhD., Ing. Mgr. Jozef Borovka

FOTO: Zväz diabetikov Slovenska

Aj s cukrovkou sa dá žiť plnohodnotne

Na Slovensku sa podľa slov predsedu Slovenskej diabetologickej spoločnosti (SDS), primára diabetologického oddelenia v NEDÚ doc. MUDr. Emil Martinka, PhD. v súčasnosti lieči približne 350 tisíc pacientov, ktorí majú k dispozícii až 250 špecializovaných diabetologických ambulancií. Odhaduje sa, že nediagnistikovaných pacientov je takmer 132 tisíc ľudí. Z historického hľadiska doc. Martinka spresnil, že v roku 1968, kedy vznikla SDS, evidovali približne 24 tisíc diabetikov a fungovala len jedna diabetologická ambulancia. Do roku 2035 sa očakáva, že diabetes postihne až pol milióna obyvateľov na našom území. Okrem špecializovaných diabetologických ambulancií, v ktorých pracujú atestovaní diabetológovia, sú vo vybraných mestách na Slovensku zriadené Diabetologické centrá a tzv. Reading centrá (na včasnú diagnostiku oftalmologických nálezov pre pacientov s diabetes). Cenným zdrojom informácií pre lekárov-diabetológov je Národný register pacientov s diabetes mellitus. Národný endokrinologický a diabetologický ústav, n.o. (NEDÚ) v Ľubochni je celoslovenským centrom, ktorý sa zameriava na komplexnú diagnostiku a liečbu cukrovky, vrátane pridružených komplikácií a ochorení žliaz s vnútornou sekréciou – tzv. endokrinopatie (choroby štítnej žľazy, nadobličiek, hypofýzy, gonád a pod.). Aká je filozofia Slovenskej diabetologickej spoločnosti? „Jednoznačne chceme byť pacientom nablízku. O prognóze pacienta sa totiž rozhoduje už v prvých desiatich rokoch života. Ak sa počas tohto obdobia starostlivosť zanedbá, môže dôjsť neskôr u pacienta k vážnym zdravotným komplikáciám,“ povedal doc. Martinka. Platí to najmä u pacientov s diabetom 2. typu, nakoľko toto ochorenie sa dlhý čas neprejavuje žiadnymi ťažkosťami. „Je ich väčšina a mnohokrát sa stáva, že dlhý čas zostávajú nediagnostikovaní. Komplikácie sa však môžu začať rozvíjať už aj pri miernom vzostupe glykémií. Včasná diagnóza je preto mimoriadne dôležitá.“

Diabetológovia zaznamenávajú úspechy aj v rámci liečby a komplexnej starostlivosti o diabetickú nohu. Podľa primára Martinku, ktorý v roku 2001 zriadil Centrum pre diabetickú nohu v NEDÚ, primárnym cieľom nie sú amputačné, ale tzv. revaskularizačné výkony s cieľom obnovenia a zlepšenia prietoku krvi. „Uskutočňujeme aj výkony, ktoré nám pomáhajú pri uzatváraní tzv. defektových hojení. Zaviedli sme niekoľko metód, ktoré pomáhajú hojeniu. Ako jedni z prvých v Európe sme začali liečbu pomocou apligrafu, čo je živý preparát zložený z mladých buniek kože. Je zdrojom rastových a hojivých faktorov a dokáže stimulovať hojenie aj pri dlhodobo sa nehojacich defektoch,“ vysvetlil a dodal, že v oblasti liečby nefropatie je na tom Slovensko tiež lepšie než iné krajiny Klesajúce výsledky zaznamenávajú diabetológia aj v oblasti výskytu slepoty u diabetikov. Slovenská diabetologická spoločnosť sa už roky snaží upozorňovať na toto ochorenie aj prostredníctvom Národného diabetologického programu, ktorý sa týka aj správnej výživy už od ranného detstva. K známym projektom SDS patrí napríklad „Modrý kruh“, celonárodné edukačné programy „Učíme sa ako cukrovke predísť“ a kampane pre tých, ktorí diabetes majú „Aj s cukrovkou sa dá žiť plnohodnotne“.

Na záver možno skonštatovať, že slávnostná konferencia sa Zväzu diabetikov Slovenska mimoriadne vydarila. Za všetkých pacientov-diabetikov zväzu ďakujeme za ich obetavú prácu. Do ďalších rokov prajeme členom pevné zdravie, nadšenie a neustále odhodlanie pomáhať druhým.

Diabetes ako globálne bremeno

Odborníci Medzinárodnej diabetologickej federácie združujúcej dva milióny členov z celého sveta stále hľadajú a ponúkajú nové riešenia, ako bojovať proti narastajúcemu počtu diabetikov vo svete.

Inzulín pre všetkých

Významným hosťom Slávnostnej medzinárodnej konferencie k 25. výročiu založenia Zväzu diabetikov Slovenska (ZDS), ktorá sa konala koncom apríla v Bratislave, bol Sir Michael Hirst, Prezident IDF World (Medzinárodná diabetologická federácia). Jeho prezentácia zanechala vo väčšine prítomných silný dojem najmä pri zmienke o ich projekte „Život pre deti“. Inzulín pre deti, ktorý na Slovensku berieme ako samozrejmosť, nie je bežnou praxou v niektorých rozvojových krajinách. Pracovníci z tejto organizácie zabezpečujú pre diabetické deti v spomínaných krajinách inzulín v období, keď ešte nie sú samostatne zárobkovo činné. Tento počin si zaslúži naše uznanie. Sir Hirst poukázal na fakt, že diabetes je svetový zdravotný, ale aj ekonomický problém a globálne bremeno. Odborníci Medzinárodnej diabetologickej federácie združujúcej dva milióny členov z celého sveta stále hľadajú a ponúkajú nové riešenia, ako bojovať proti narastajúcemu počtu diabetikov vo svete. V roku 2014 sa na cukrovku I. a II. typu vo svete liečilo 387 miliónov ľudí, do roku 2035 sa predpokladá, že na ňu bude trpieť až 592 miliónov. Veľký nárast IDF čakáva prevažne v rozvojových krajinách. Veľa ľudí sa už teraz lieči na poruchu glukózovej intolerancie, z ktorej sa môže neskôr vyvinúť diabetes. Prezident IDF World uviedol, že o 20 rokov sa môžu rôzne prejavy cukrovky týkať až miliardy ľudí na našej planéte. „Preto sú pre nás hlavnou výzvou ľudia, ktorí ešte nie sú diagnostikovaní,“ povedal. Príčinu nárastu tohto ochorenia vidí predovšetkým v zmene životného štýlu, v nesprávnom stravovaní a v nedostatku pohybu. Je pritom dokázané, že 30 minút cvičenia denne môže znížiť riziko diabetu druhého typu o 40 %. Prostredníctvom rozsiahlych kampaní sa celosvetová organizácia, bojujúca za práva diabetikov, usiluje o dosiahnutie globálneho cieľa. Je ním zníženie počtu úmrtí diabetikov o 25 % do roku 2025. Opatrenia IDF smerujú k zastaveniu rastu diabetu a obezity, ale aj k praktickým radám, ktoré napríklad vedú ľudí k nižšej spotrebe soli, k zvýšeniu fyzickej aktivity atď. „Všetky tieto opatrenia sú dobrovoľné. Napriek tomu sa snažíme vyvíjať tlak, aby sme naše ciele dosiahli. Jedným z riešení je nájsť si v každej krajine spojenca, ktorý bude bojovať za práva diabetikov,“ dodal prezident IDF World Sir Hirst.

info1img2

Sir Michael Hirst: „O 20 rokov sa môžu rôzne prejavy cukrovky týkať až miliardy ľudí na našej planéte. Preto sú pre nás hlavnou výzvou ľudia, ktorí ešte nie sú diagnostikovaní.“
FOTO: Zväz diabetikov Slovenska

Prvou lastovičkou boli glukomery

Zväz diabetikov Slovenska si podľa slov jeho prezidenta Ing. Mgr. Jozef Borovku pri svojom vzniku stanovil za prvotné úlohy smerovanie v oblastiach presadzovania liečebno-preventívnej starostlivosti o diabetikov, uplatňovania najnovších vedeckých metód pri liečbe cukrovky, osvety majiteľov reštauračných zariadení, aby poskytovali diabetickú stravu, sociálneho zabezpečenia pri kompenzáciách diabetikov, organizovania rekondično-integračných a rehabilitačných pobytov pre dospelých a detských diabetikov, osvety širokej verejnosti a pri zriaďovaní poradenských centier. „V prvých rokoch bolo našim najväčším úspechom získanie 450 glukomerov cez Nadáciu Oľgy Havlovej. Tie sme potom distribuovali po celom Slovensku. Bola to prvá lastovička na zabezpečenie selfmonitoringu diabetikov. Podarilo sa nám zmeniť život v ponímaní sebakontroly u viacerých súpútnikov. Dnes je už tento proces samozrejmosťou,“ povedal J. Borovka. Súčasťou práce zväzu je aj obhajovanie práv a záujmov diabetikov vo forme pomoci pri zvládaní ich ochorenia. Úzko spolupracuje s MZ SR a zdravotnými poisťovňami a tiež s MPSVaR SR. K neodmysliteľným aktivitám zväzu patrí práca v teréne. „Každý rok organizujeme pre diabetikov, zdravotné sestry a širokú verejnosť diabetologické dni a pri príležitosti Svetového dňa diabetu Festival diabetu. V tomto roku to budú už XXV. Diabetologické dni a 10. ročník Festivalu diabetu. Nakoľko je pohyb pre diabetika veľmi dôležitý, pravidelne usporadúvame na Slovensku pochody a beh proti cukrovke. Našim poslaním je osveta o živote s cukrovkou . Šírime ju všade, kde môžeme. Túto činnosť by sme však nemohli vykonávať bez obetavej dobrovoľníckej práce všetkých funkcionárov jednotlivých organizačných zložiek zväzu. Bez ich nadšenia, elánu a ochoty pomáhať iným by to nebolo možné,“ vyznal sa prezident ZDS.

Odovzdávanie vyznamenaní

info1img3

Súčasťou slávnostnej konferencie bolo odovzdávanie vyznamenania laureátom, ktorí sa významne zaslúžili o rozvoj zväzu a zlepšili život diabetikov. Medzi ocenenými boli lekári-diabetológovia, MUDr. Marta Korecová, doc. MUDr. Jozef Michálek, CSc. Prof. MUDr. Dagmar Michalková, DrSc. – In memoriam a Ivan Štulajter, predseda základnej organizácie DIARUŽA z Ružomberka, ktorý je sám dlhoročným diabetikom. Ocenené boli aj dve farmaceutické spoločnosti, ktoré dlhoročne podporujú organizovanie detských rekondičných letných táborov, ako aj ZDS v jej edukačnej činnosti po celom Slovensku. Za dlhoročný prínos pre zväz bol ocenený aj samotný prezident, Ing. Mgr. Jozef Borovka, ktorý sa poďakoval všetkým za akékoľvek pričinenie v boji proti diabetu, za nezištnú snahu a ochotu pomáhať diabetikom na Slovensku. Jeho osobitné poďakovanie patrilo lekárom-diabetológom: „My, diabetici, po celý život žijeme so svojou cukrovkou a nech robíme, čo robíme, nikdy sa jej nezbavíme, je našou každodennou sprievodkyňou. Od prvého okamžiku sme odkázaní na pomoc svojho lekára, špecialistu-diabetológa. Na Slovensku môžeme byť vďační, že máme špičkových diabetológov. Počas našej choroby nám vždy vedia najlepšie pomôcť a poradiť. Pre skvalitnenie spolupráce medzi diabetikom a diabetológom úzko spolupracujeme so Slovenskou diabetologickou spoločnosťou. Sme vďační, že nás táto odborná organizácia berie ako partnera a ochotne nám pomáha, vo vzdelávaní diabetikov, ako aj v prevencii verejnosti.“

Pridaj komentár

Klikni sem pre pridanie komentára